Best City Awards 2020

Best City Awards 2020

Best City Awards 2020 1712 892 Αντώνης Σαουλίδης

Eπιβραβεύουν Καινοτομία και Ποιότητα Ζωής στις Πόλεις

Τα Best City Awards 2020 αναδεικνύουν και επιβραβεύσουν καινοτόμα έργα που έχουν υλοποιηθεί από Περιφέρειες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις, προκειμένου οι πόλεις να είναι ευφυείς, αειφόρες και οικονομικά βιώσιμες.